Dini Konular
Ara

Sual: Abdest duaları ve anlamları nelerdir?
CEVAP
Abdest alırken, dua okumak veya her uzvu yıkarken kelime-i şehadet getirmek müstehabdır. Arapçasını bilmeyen Türkçesini okur. Abdest duaları ve anlamları şöyledir:

1–Abdeste başlarken şu dua okunur:
(Bismillâhil-azîm. Vel-hamdü lillâhi alâ dînil-İslâm. Ve alâ tevfîk-ıl-îmân. El-hamdü lillâhil-lezî ce’alelmâe tahûren ve ce’alel-islâme nûren.)
[Azim olan Allahü teâlânın adıyla başlarım. Bize İslâm dinini veren, imanı ihsan eden; suyu temizleyici, İslâm’ı nur kılan Allah’a hamd-ü senâlar olsun.]

2–
Ağza su verirken:
(Allahümmes-kınî min havdi nebiyyike ke’sen lâ ezmeu ba’dehü ebeden.)
[Ey Allahım, içtikten sonra bir daha hiç susuzluk duyulmayan havz-ı Nebi’den içir.]

3– Buruna su verirken:
(Allahümme erihnî râyihatel cenneti verzüknî min ni’amihâ. Ve lâ türihnî râyihaten-nâr.)
[Ey Allahım! Cennet kokusunu koklat ve beni Cennet nimetleri ile rızıklandır. Cehennem kokularından uzaklaştır!]

4–Yüzü yıkarken:
(Allahümme beyyid vechî binûrike yevme tebyaddü vücûhü evliyâike ve lâ tüsevvid vechî bi zünûbî yevme tesveddü vücûhü a’dâike.)
[Ey Allahım! Nurunla, Evliyanın yüzünü ağarttığın gibi, benim yüzümü de ağart. Düşmanlarının yüzü karardığı günde, yüzümü, günahlarımdan dolayı karartma.]

5–Sağ kolu yıkanırken:
(Allahümme a’tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîren.)
[Ey Allahım! Kitabımı sağımdan ver ve hesabımı kolay eyle.]

6–Sol kolu yıkanırken:
(Allahümme lâ tu’tinî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tühâsibnî hisâben şedîden.)
[Ey Allahım! Kitabımı solumdan ve arkamdan verme, hesabımı zor eyleme.]

7–Başı mesh ederken:
(Allahümme harrim şa’rî ve beşerî alen-Nâr. Ve ezıllenî tahte zılli arşike yevme lâ zılle illâ zıllü arşike.)
[Ey Allahım! Vücudumu ve saçlarımı Cehenneme atma. Başka gölgenin olmadığı günde Arş-ı âlânın gölgesinde gölgelendir.]

8– Kulakları mesh edilirken:
(Allahümmec’alnî minellezîne yestemi’ûnel-kavle fe yettebiûne ahsenehû.)
[Ey Allahım! Beni, sözü dinleyip, en güzelini tutanlardan eyle.]

9–Enseyi mesh ederken:
(Allahümme a’tık rakabetî minen-Nâr.)
[Ey Allahım! Boynumu ateşten azat eyle.]

10–Sağ ayağı yıkarken:
(Allahümme sebbit kademeyye ales-sırâtı yevme tezillü fîhil-ekdâmü)
[Ey Allahım! Ayakların kaydığı günde, sıratta ayaklarımı sabit eyle.]

11–Sol ayağı yıkarken:
(Allahümme lâ tatrud kademeyye ales-sırâti yevme tatrudü küllü akdâmi a’dâike. Allahümme’c-al sa’yî meşkûren ve zenbî mağfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len tebûre.)
[Ey Allahım! Sıratta, düşmanlarının ayaklarının kaydığı günde, benim ayaklarımı kaydırma. Çalışmamı meşkûr et. Günahımı affet. Amelimi kabul et. Ticaretimi helâl et!]

12–Abdestten sonra:
(Sübhânekellahümme ve bihamdike. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke estağfiruka ve etûbü ileyke eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdüke ve Resûlüke.)
[Ey Allah’ım! Seni, hamdinle tesbih ve tenzih ederim. Senden başka mabut olmadığına, bir olduğuna ve şerikin [ortağın] olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın senin kulun ve Resulün olduğuna şehadet ederim.]

13–Abdest aldıktan sonra Kadir suresini okumak ve salevat getirmek de çok sevabdır. Birkaç hadis-i şerif meali:

(Güzelce abdest aldıktan sonra “Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehü la şerikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü” diyene Cennetin sekiz kapısı açılır, istediğinden içeri girer.) [Nesai]

(Abdestten sonra Kadir suresini okuyanın 50 yıllık günahı affolur.) [Halebi]

(Abdestten sonra Kadir suresini 1 defa okuyan sıddıklardan, 2 defa okuyan şehitlerden yazılır. 3 defa okuyan, Peygamberlerle haşrolur.) [Deylemi]

(Abdestten sonra, 10 defa salevat-ı şerife getirenin gamı gider, duası kabul olur.) [Ey Oğul İlmihali]

Abdest dualarını okurken
Sual:
Kitaplarda abdest alırken; yüzü yıkarken şu dua, kolları yıkarken şu dua okunur deniyor. Bahsedilen dualar, hızlı veya yavaş okununca, o sıraya denk gelmezse, mahzuru olur mu?
CEVAP
Mahzuru olmaz.