A (1114) | B (527) | C (326) | D (413) | E (571) | F (239) | G (275) | H (942) | İ (454) | J (19) | K (840) | L (165) | M (1275) | N (492) | O (286) | P (298) | R (355) | Ş (870) | T (498) | Ü (161) | V (201) | Y (198) | Z (205)
Başlıksıralama simgesi Yazı
Ra'd Sûresi

Kur'ân-ı kerîmin on üçüncü sûresi.

Rab

Allahü teâlânın ism-i şerîflerinden. Sâhib, mâlik, terbiye eden.
Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:

Rabb-ül Âlemîn

Âlemlerin rabbi, sâhibi olan Allahü teâlâ. (Bkz. Rab)
Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:
Hamd, Rabb-ül'âlemîn olan Allah'a mahsûstur. O, Rahmân (dünyâda nîmetini herkese veren) ve Rah...

Rabbânî

1.Allahü teâlâdan gelen.
Evliyânın sözünde rabbânî te'sir vardır. (Seyyid Abdülhakîm Arvâsî)

2. Kendisine ilim ve hikmet verilmiş, ilmi ile amel eden derin âlim.
Kur'ân-ı kerîmde me...

Rabbena lekel hamd

Sual: Rükûdan kalkarken, imam, cemaat ve yalnız kılan (Rabbena lekel hamd) der mi?
CEVAP
Yalnız kılan kimse, rükûdan kalkarken hem (Semi’allahü limen hamideh), hem de (Rabbena lekel hamd) der. (Redd-ül-muhtar)

Namaz kılan kimse, imama uymu...

Rabbenâ Lekel Hamd

"Ey Rabbimiz sana hamd olsun" mânâsına namazda rükûdan doğrulunca okunması sünnet olan söz.

Rabbim bizi esirge

Sual: (Rabbim bizi esirge) diye dua etmek caiz mi?
CEVAP
Ya Rabbi bizi esirge diye dua etmek caizdir. Allahü teâlâ elbette esirger.

Sual:
Ya Rabbi rahmetini esirgeme diye dua uygun mu?
CEVAP
Esirgeme demek, Allahü teâlâ bazen de rahmetini esirger anlamı çıkar...

Rabbim Seni ararım

Rabbim gurbet ilinde
Seni ararım seni
Böceklerin dilinde
Seni ararım seni

Zehirle pişen aşta
Seherde öten kuşta
İnişte hem yokuşta
Seni ararım seni

Toplulukta, kenarda
Dağda akan pınarda
Asırlık şu ç...

Rabbim Seni ararım

Rabbim gurbet ilinde
Seni ararım seni
Böceklerin dilinde
Seni ararım seni

Zehirle pişen aşta
Seherde öten kuşta
İnişte hem yokuşta
Seni ararım seni

Toplulukta, kenarda
Dağda akan pınarda
Asırlık şu ç...

Rabbime

Aşk söyletir hece hece,
Bana seni gerek seni.
Yanıyorum gündüz gece,
Bana seni gerek seni.

Ne varlığa sevinirim,
Ne yokluğa yerinirim,
Aşkın ile avunurum,
Bana seni gerek seni.

Aşkın beni öldürse de,
Deryalara daldırsa da,...

Rabbimiz yazmadıkça

Sual: Bir beyitte şöyle deniyor: İnsana bela gelmez, Rabbimiz yazmadıkça, Rabbimiz bela yazmaz, insanlar azmadıkça.
Bu ifadeler, Ehl-i sünnete aykırı değil midir? Bu, cebriye fırkasının itikadı değil mi?

Rabdomiyom

Çizgili kaslarda ender görülen iyi huylu tümör.

Rabdomiyosarkom

Az ve ender rastlanan kötü huylu bir kas tümörü.

Râbia-i Adviyye

Tâbiînden ve hanım velîlerin büyüklerinden. Babasının adı İsmâil'dir. Doğum târihi bilinmemektedir. 752 (H. 135) yılında Kudüs civârında vefât etti.

Rabies

Kuduz.

Râbıta

Bir velînin şeklini, sûretini hayâline getirerek onun kalbindeki feyz (bereket) ve mârifetlere (ilimlere) kavuşma yolu. Kalbini büyüklerin kalbine bağlayarak onlardan feyz alma. Her şeyi unutarak, dünyâ işlerini düşünmeyerek, sevgi ve saygı ile bir v el...

Rabıta irtibat kurmaktır

Sual: Rabıta ne demektir, rabıta yapmak gerekir mi?
CEVAP

Râbıta-i Telebbüsiyye

Râbıta yaparken kendisini, velînin şeklinde, kıyâfetinde görmek ve düşünmek.
Kur'ân-ı kerîm okurken ve dinlerken, ders, vâz dinlerken, namaz kılarken ve her ibâdeti işlerken râbıta-ı telebbüsiyye yapmak ibâ...

Raci

Rica eden, yalvarani ümitli, dileyen.

Racih

Tercih edilen.

Racîm

"Allahü teâlânın rahmetinden kovulmuş uzaklaştırılmış" mânâsına şeytanın Kur'ân-ı kerîmde bildirilen sıfatı.
Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:

Radasyon

Enerji neşretme ve üretme; aynı zamanda neşredilen enerjinin kendisi. Kelimenin aslından da enerjinin bir doğru boyunca sınırlı bir ölçüde dağıldığı anlaşılmaktadır. Bu husus karşılaşılacak birçok radyasyon tipleri için de geçerlidir.

Radyasyonlar ana olarak...

Radî

Süt emen iki buçuk yaşından küçük çocuk.
Radî', süt ana-baba ve akrabâsının hepsiyle evlenemediği gibi, süt ana-baba da Radî'nin evlâdı, zevc (koca) veya zevcesi (hanımı) ile evlenemez. (İbn-i Âbidîn)

Radial keratotmi

Korneaya merkezden çevreye uzanan yüzeysel çizikler yapılarak uygulana cerrahi girişim.

Radikal

Sebebe yönelik, köklü.

Radikal Mastektomi

Memenin her hangi bir rahatsız nedeniyle alınmasıdır. Basit mastektomi sadece meme dokusunun çıkartılmasıdır. Radikal mastektomi ise, kanser vakalarında baş vurulan memeyle birlikte memenin altındaki kasların ve koltuk altındaki lenf bezlerinin de çıkartılmasıdır.

Radikalji

Omurilikten çıkan sinir köklerinin çeşitli lezyonlara bağlı tahrişi sonucunda çıkan ğarı.

Radikotomi

Omuriliğn arka sinir köklerinin kesildiği cerrahi girişim.

Radikül

İnce dal, küçük kök.

Radikülit

Omurilikten çıkan sinirlerin (spinal sinir) kök iltihabıdır.

Radiüs

Ön kolun dış tarafında (beş parmak tarafında) bulunan kemiktir.

Radıyallahü Anh

Daha çok Eshâb-ı kirâmdan birinin ismi anıldığı veya yazıldığı zaman söylenen ve yazılan "Allahü teâlâ ondan râzı olsun" mânâsına duâ, hürmet ve saygı ifâdesi. İki kişi için Radıyallahü anhümâ, ikiden...

Radıyallahü Teâlâ Anhâ

Hanım sahâbîlerden birinin ismi anılınca veya yazılınca söylenen "Allahü teâlâ ondan râzı olsun" mânâsına duâ, hürmet ve saygı ifâdesi. İki hanım sahâbî için (Radıyallahü teâlâ anhümâ...

Radıyüddîn El-Gaznevî (Ali bin Saîd)

Evliyânın büyüklerinden. İsmi, Ali bin Saîd bin Radıyyüddîn Abdülcelîl el-Lâlâ el-Gaznevî'dir. Evliyâdan Şeyh Saîd ve Şeyh Ali'nin babası, Hâkim Senâyî'nin amcasının oğludur. 1227 (H.624) senesinde vefât etti.

Radıyüddîn Kazvînî

Büyük velîlerden. İsmi, Ahmed bin İsmâil bin Yûsuf et-Talkânî el-Kazvînî, künyesi, Ebü'l-Hayr ve Ebü'l-Hüseyin’dir. Lakabı Radıyüddîn'dir. 1117 (H.512) senesinde Kazvin’de doğdu. 1194 (H.590)’da, Muharrem...

Radrasyon

Enerjinin boşlukta ya da belirli bir madde ortamında ses, elektromanyetik dalgalar biçiminde yayılaması.