A (1114) | B (527) | C (326) | D (413) | E (571) | F (239) | G (275) | H (942) | İ (454) | J (19) | K (840) | L (165) | M (1275) | N (492) | O (286) | P (298) | R (355) | Ş (870) | T (498) | Ü (161) | V (201) | Y (198) | Z (205)
Başlıksıralama simgesi Yazı
Afoni

Değişik türde iltihaplar, tümörler, hareket sinirlerinin felci gibi gırtlak lezyonlarına bağlı sesin bütünüyle kaybolması

Aforoz

Hıristiyanlık ve yahûdîlikte, dinden ve cemâatten uzaklaştırma cezâsı.
Galile, Kopernik ve Newton dünyânın döndüğünü İslâm âlimlerinin kitaplarından öğrenip açıklayınca, papa tarafından aforoz edildiler. (Yeni Rehber Ansiklopedisi)
...

Afrodizyak

Lipido (cinsel istek ) arttırıcı ilaçlara verilen isim.

 

Aft

Bir çocuğun asıl sebebi bilinmeyen, ağızda, dudaklarda ve dil sathında küçük (ülserler) doku harabiyetleri ile seyreden bir hastalık. Aft yaraları; küçük, sığ, yuvarlak veya oval ve sathtan hafifce kabarıktır Ekseriya sindirim bozuklukları ile birlikte görülür. İla...

Aft

Ağız ya da yutak mukazaasından ( ender olarak cinsiyet organlarında ) genellikle çok sayıda yüzeysel ülserleşme.

 

Afüvv (El-Afüvv)

Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Afvı çok olan, günâhlardan, hatâ ve kusurlardan dolayı cezâlandırmayan, günahları affedip amel defterinden silen.
Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde...

Afv

1- Bağışlama. Allahü teâlânın, ihsânı ile, âsî ve günâhkâr kullarının kusur ve günâhlarını bağışlaması.
Bir kimse din kardeşinin bir işini yaparsa, binlerce melek o kimse için duâ eder. O işi yapmağa giderken, her adımı i...

Ağaç dikmenin önemi

Sual: Dinimizde ağaç dikmenin önemi nedir?
CEVAP
Meyveli, meyvesiz ağaçların ve ormanların insanlara olan faydaları sayılamayacak kadar çoktur. İnsanlığa böyle bir hizmet etmenin dinimizdeki önemi büyüktür. Bu hususta bildirilen hadis-i şeriflerden baz...

Âgâh

Haberdar, uyanık. Gaflette olmayan, kalben Allahü teâlâ ile berâber olan.
İnsanlar ibâdet yapmak için yaratıldı. İbâdetin hülâsası, özü de kalbin her zaman Allahü teâlâdan âgâh olmasıdır. (Ubeydullah-ı Ahr...

Agah

Bilgili, basiretli, haberdar, uyanık.

Agenitalizm

Sözcük anlamı genital organların bulunmaması

Ağır yük yüklemek

Sual: Bekara suresinin (Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize gücümüzün yetmediği yükü yükleme) mealindeki son ayeti, önceki ümmetlere böyle yükler yüklendiği bildiriliyor. Bize yüklemese de, önceki ümmetlere gücünün yetmediği yükü yüklemek, Allah’ın adaletine uygun mudur...

Ağız

Önde dudaklardan başlayıp, arkada geniz ve yutak boşluğu ile nihayetlenen, yanlarda yanakların, üst ve alt çenenin sınırladığı boşluk. Sindirim organı denilince ilk akla gelen ağızdır. Ağızda; üç çift büyük ve sayıları pek çok olan küçük t...

Ağız temizliği ve misvak

Sual: Misvakın önemi nedir?
CEVAP
Misvak, erak ağacının dalından, kesilen parçadır. Erak dalı bulunmazsa, zeytin veya başka dallardan da olabilir. Nar dalından misvak olmaz.

Ağla gözüm bundan sonra

Ağlamaktır benim işim
Ağla gözüm bundan sonra
Irmak ola kanlı yaşın
Çağla gözüm bundan sonra

Hudâ bize verdi sevda
Sevmek oldu, artık gıda
Ele geçmez bu dünyada
Gülme gözüm bundan sonra

Düşün hâlin n’olduğunu
Ömür gülü...

Ağlaya ağlaya

Bir gün o hazrete karşı,
Varam ağlaya ağlaya,
Azrail’e tatlı canı,
Verem ağlaya ağlaya.

Ben yürürüm yana yana,
Dönerim dostumdan yana,
Er geç karanlık mezara,
Girem ağlaya ağlaya.

Mühür basalar dilime,
Zincir vuralar koluma,
Azık almadan yoluma,
...

Agoni

Solunum veya kalp atımının düzensizleşmesi.

 

Agorafobi

Açık alanda bulunma korkusu.

 

Agrafi

Yazı yazma yeteneğinin kaybolması.

Ağrı

Ağrı hissini herkes bilir. Buna rağmen ağrıyı tarif etmek zordur ve neticede anlaşılmayabilir. Ağrı genellikle doku hasarı ile beraberdir. Farklı doku hasarları, farklı ağrı tiplerine sebep olabilir. Mesela, şişme veya iltihabın belli bir doku parçasında teşekkül etmesi, sürekli zonklayıcı bir ağrıya sebep...

Aguzi

Tat alma duygusunun kaybolması .

 

Ah nideyim nefsim seni

Boşa geçirdim günümü
Ah nideyim nefsim seni
Yedin bitirdin ömrümü
Ah nideyim nefsim seni

Hainmişsin bilemedim
Hep ağlattın gülemedim
Dost yanına gelemedim
Ah nideyim nefsim seni

Hayrım şerrim yazılacak
Bir gün mezar kazılacak
...

Ah yazık

Ömrüm boş şeylerle geçti, ah yazık
Yarını hiç düşünmedim, ah yazık
Hep havaya bina kurdum, şaşkınca
Din temeli çürük oldu, ah yazık

Affı sonsuzdur diyerek, pek azdım
Kahhar ismini unuttum, ah yazık
Daldım günaha, yapmad...

Ahbâr

Haberler. Haberin çokluk şekli. (Bkz. Haber)
1. Bir kavim, kabîle, şahıs, ülke, bölge, şehir veya bir hâdise hakkında nakledilen bilgiler.
2. Allahü teâlânın, Kur'ân-ı kerîmde, geçmişte olanlara, gelecekte ve âhirette...

Ahd

Söz vermek.
Allahü teâlâ, âyet-i kerîmede meâlen buyurdu ki:
Rabbinizle ve diğer insanlarla olan ahdinize vefâ ediniz, zîrâ kıyâmette ahd sâhibinden, ahdini bozmasının sebebi sorulur. (İsrâ sûresi: 34)
Bir kimseye sö...

Ahd ü Mîsâk

Allahü teâlâ, Âdem aleyhisselâmı yaratınca, kıyâmete kadar bütün zürriyetini (neslini) zerreler hâlinde onun belinden çıkarıp, "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye buyurduğunda onların; "Evet, sen Rabbimizsin!" diye söz vermeleri....

Ahd-i Atik

Eski ahd. Hıristiyanlarca Mûsâ aleyhisselâma inen kitab. Bu ismi ilk olarak hıristiyanlar kullanmışlardır. Hıristiyanların Kitab-ı mukaddes denilen kitabları Ahd-i Atîk ile Ahd-i Cedîd'den meydana geldiğinden onlar da Ahd-i Atîk'i kutsal kabul etmekt edirler. Yahûd...

Ahd-i Cedîd

Hıristiyanların kutsal kitabı olan Kitâb-ı mukaddes'in ikinci bölümü.
İncîl'in Ahd-i Cedîd kısmında doğrudan doğruya bir insanın anlattıkları hikâyeler, herhangi bir işin nasıl yapıldığını gören kimselerin görgü şâhidliği vardır. Sırf insan s...

Ahde Vefâ

Sözünde durma, sözünü yerine getirme.
Verdiği sözde durmayıp cayan gaddâr (zâlim), hâin kimse için kıyâmet günü bir sancak dikilir ve; "Dikkat olunsun bu sancak falan oğlu falanın ahde vefâsızlık alâmetidir" denilerek teşh...

Ahdnâme (Ahidnâme)

Devlet başkanının emriyle, bâzı devlet, topluluk ve şahıslara özel haklar tanımak maksadıyle hazırlanan belge.
Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem, hıristiyanlarla ilgili olarak, hazret-i Ali'ye yazdırdığı ahidnâmenin bir kısmı şöyledir:

Ahfâ

Çok gizli, âlem-i emrin (madde ve ölçü olmayan ve arşın üstündeki âlemin) beşinci ve son latîfesi (makamı, mertebesi).

Âhi

Arkadaş, dost, cömert, yiğit.

Ahî Bayram

İslâmiyetin gazâ hamlelerini kolaylaştıran askerî, san'at erbâbını himâye ve imâlâtı kontrol eden iktisâdî, mânevî ihtiyaçları cevaplandıran tasavvufî yönleri ile Anadolu'da İslâmiyetin yerleşip Avrupa'ya sıç...

Ahî Evran

Büyük velîlerden. Kelam, tefsîr, tasavvuf ve Şâfiî mezhebi fıkıh âlimi, tabib. Anadolu'daki Ahîlik esnaf teşkilâtının kurucusu. Asıl ismi Mahmûd bin Ahmed'dir. Herkesin korkup kaçtığı evran denen büyük bir yılanın onu görünce...

Ahî Sinan

Denizli velîlerinden. On dördüncü asırda yaşadı. Doğum ve ölüm târihleri belli değildir.

Ahî Sirâc

Sultan-ül-ulemâ Hâce Nizâmüddîn-i Evliyâ'nın yetiştirdiği Hindistan evliyâsının büyüklerinden. İsmi Osman, lakabı Sirâcüddîn olup, Ahî Sirac diye meşhûrdur. Doğumu, vefâtı ve hâl tercümesi hakkında kitaplarda...