A (1114) | B (527) | C (326) | D (413) | E (571) | F (239) | G (275) | H (942) | İ (454) | J (19) | K (840) | L (165) | M (1275) | N (492) | O (286) | P (298) | R (355) | Ş (870) | T (498) | Ü (161) | V (201) | Y (198) | Z (205)
Başlıksıralama simgesi Yazı
Adenokarsinom

Mikroskobik yapısı salgı bezleri özelliği gösteren kötü huylu tümör.

 

Adenom

Salgı bezlerinde oluşan iyi huylu tümör

Adenosarkom

Yapısında mikroskobik incelemeyle saptanabilen iki tür hücrenin ürettiği hormon

 

Âdet

1. Bir şehir ve memleketteki insanların, yapageldikleri usûller, gelenekler, alışılmış şeyler. An'ane, örf. (Bkz. İlgili maddeler)
Her memleketin âdeti başka başkadır. Hattâ bir memleketin âdeti zamanla değişir. Bulunduğu şehrin dîne uygun olan âdetine uymamak şöhret ve...

Adet (Aybaşı)

Rahimden belirli aralıklarla kan ve kanlı sıvının atılması. Kan görüldüğü andan, kesildiği güne kadar olan günlerin sayısına “adet zamanı” denir. Adet zamanı ençok on, en az üç gündür. Genel olarak 21 gün kan görülmez. Bu...

Adet Görme

Aybaşı hâli. Kadınlardan ve ergenlik, evlenme çağına gelmiş olan kızlardan her ay belli günlerde kan gelmesi hâli. (Bkz. Hayz)

Âdet Zamânı

Kadında ve ergenlik çağına gelmiş olan kızlarda hayız (âdet) kanı görüldüğü andan kesilmesine kadar olan günlerin sayısı.
Hanefî mezhebinde âdet zamânı en çok on gündür. En az üç gündür. Şâfiî ve Hanbelî...

Adet-i İlâhiyye

Sünnet-i ilâhî; Allahü teâlânın kânûnu. Allahü teâlânın bir şeyi yaratmak için arada bulundurduğu sebebler. Bu sebebler tecrübe ile anlaşılır.
Allahü teâlânın âdet-i ilâhiyyesi şöyledir ki, her...

Âdet-i İslâm

İslâm âdeti. Küfür alâmeti olmayan ve en az iki müslüman tarafından kullanılan âdetle ilgili şeyler.
Haramlar âdet hâline gelirse yine helâl olmazlar. Küfür alâmetleri âdet olup müslümanlar arasında yayılsa da, yine â...

Âdetler dinde delil olur mu?

Sual: (Ahkam zaman ile değişir) kaidesine göre âdetler dinde delil olur mu?
CEVAP
Âdetler, Delil-i şer’i olamaz. Din, âdetlere tâbi olamaz. Âdetlerin, modaların İslamiyet’e uygun olması gerekir. Bir işin İslamiyet’e uygun olmasını sağlamak...

Âdette Bid'at

Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem ve dört halîfesi zamânında olmayıp, ibâdet etmek ve sevâb kazanmak niyyeti ve kasdı olmaksızın sonradan meydana çıkarılan şeyler.
Âdette bid'at, hadîs-i şerîfde dalâlet (sapıklık) olarak bildirilen bid'...

Adî Bin Hâtim Tâî

Âilece cömert olan sahâbî.

Eshâb-ı kirâm efendilerimiz, Peygamber efendimizin emriyle zaman zaman Medîne dışındaki kabîlelere seferler düzenler, buralardaki halkı İslâma da'vet ederlerdi. Da'veti kabûl etmiyenlerle savaş yapılır, ganîmet ve esir alınırdı.

Tay kabîlesi üzerine yapılan...

Âdil

1. Adâletli; hakkı gözeterek iş yapan, zulüm ve haksızlık etmeyen. (Bkz. Adâlet)
Cennet'te bir derece vardır ki, oraya ancak üç zümre nâil olacaktır (kavuşacaktır). Âdil hükümdâr, akrabâyı ziyâret eden (kimse) , sabırlı ve...

Adil

Adaletli, doğru, doğruluktan, haktan ayrılmıyan.

Âdile

Adaletli, adalet sahibi, doğru, doğruluk gösteren, hakperest.

Adiyât Sûresi

Kur'ân-ı kerîmin yüzüncü sûresi.

Adiyy bin Müsâfir

Evliyânın büyüklerinden. İsmi Adiyy bin Müsâfir bin İsmâil Hakkârî, künyesi Ebü'l-Fedâil, lakabı Şerefüddin'dir. Soyu hazret-i Osman bin Affân'a ulaşır. Ba'lebek civarında Beyt-ü Kâr denilen yerde 1074 (H. 467) senesinde doğdu...

Adn Cenneti

Yedi kat göklerin üzerinde yaratılan sekiz Cennetten derece bakımından en yüksek olanı.
Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:
İmân ehli, altın bilezikler ve inci ile süslenecekleri Adn ismindeki Cennetlere girerler. (Fâtır sû...

Adnan

Üstün insan.

Adniye

Salih, Cennetlik.

Adrenalin

Böbreküstü bezlerinin iç bölümünde bulunan kromafin hücrelerinin ürettiği hormon.

 

Aerofaji

Yemek yerken ya da tükürüğü yutarken sindirim sistemine aşırı hava girmesi.

Af kılam diye

Ey dostlar, ey dervişler,
Korkarım ölem diye.
Öldüğümü düşünmem,
N’ittimse bulam diye.

Bir gün görünür göze,
Aybım vurulur yüze,
Çıkmak zor olur düze,
Kork yalnız kalam diye.

Gerçek bir kul olaydım,
Ona kulluk kılaydım,
Burada...

Afâk

İnsanın dışı ve dışındaki şeyler. Ufk'un çokluk şeklidir.
Âfâk ve enfüste zâhir olan (görünen) şeyler, Hak teâlânın varlığını ve her şeye kâdir olduğunu gösteren âyetler (işâretler, deliller)dir. (Muhammed Ma'sûm)

Âfâkî

1. İnsanın dışındaki şeyler.
Akla, hayâle gelen her şey, hattâ keşif ile anlaşılan bilgiler, ister âfâkî olsunlar, ister enfüsî olsunlar, yâni insanın içinde bulunsunlar hepsi mâsivâdır, Allah'tan başkadır, mahlûktur. (İmâm-ı Rabbân...

Afaki

Göz merceğinin bulunmaması

 

Afazi

Anlama ya da anlatma işlevlerinin birbirinin ya da her ikisinin bozulma durumu.

 

Afet

İnsanların önleyemediği büyük felaket.

Affan

Çirkin şeylerden kaçınan, iffetli, namuslu.

Affedici olan cezalandırmaz

Misyoner diyor ki:
Sual: “Hac suresinin, (İnkâr edenler için ateşten bir elbise giydirilecek ve başlarına kaynar su dökülecektir) anlamındaki 19. âyeti ile, Haşr suresinin, (Allah rahman rahimdir [esirgeyen, bağışlayandır]) anlamındaki...

Affedici olmak

Sual: Çok affediyorum, bu yüzden ahmak muamelesi gördüğüm de oluyor. Affedici olmak iyi bir şey midir?
CEVAP
Af, hak ettiği bir şeyi almayıp sahibine bağışlamak demektir. Allahü teâlâ affedicidir, affedenleri sever. Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:...

Affet

Anlatamam gerekçemi
Affet beni yüce Rabbim
Sundum sana dilekçemi
Affet beni yüce Rabbim

Haram helal demez yerdim
Tükenmezdi benim derdim
Artık sana gönül verdim
Affet beni yüce Rabbim

Haddi aştım yasak deldim
Neler yanlış bunu bildim
Aç kapın...

Affet beni yüce Rabbim

Senin affın elbet çoktur
Affet beni yüce Rabbim
Yalvarmaya yüzüm yoktur
Affet beni yüce Rabbim

İsyan ettim pek çok zaman
Perişanım halim yaman
Diliyorum senden aman
Affet beni yüce Rabbim

Hesap soran Kahhâr sensin
Ayıp örten Settâr sensin
Çok affeden...

Afîf

Temiz, iffetli, nâmuslu, haramdan (günahtan) sakınan. (Bkz. İffet)

Afitab

Güneş ışığı.

Afiyet

1. Sağlık, sıhhat, bedende hastalık bulunmaması.
Allahü teâlâdan âfiyet isteyiniz. Îmândan sonra âfiyetten daha büyük nîmet yoktur. (Hadîs-i şerîf-Müsned-i Ahmed bin Hanbel)
Yâ Rabbî! Senden sıhhat ve â...